برای دریافت اطلاعات بیشتر نشانه گر ماوس را بر روی نام دوره ها ببرید

Status

Hour

Day

Start

Instructor

Course

IELTS
در حال تکمیل ظرفیت

5:30-8:30

PM

Sunday - Tuesday 99.08.28 Mr. Vahdani   IELTS
در حال تکمیل ظرفیت 10-13:30 pm Thursday-Friday 99.08.22 Mr.Vahdani & Mr.Emadi IELTS

Mock IELTS

در حال تکمیل ظرفیت 5:30-8:30 pm  Wednesday  آبان 99 نیمه خصوصی  MOCK IELTS  
TOEFL
    نیمه خصوصی خصوصی   نیمه خصوصی/TOEFL
GRE
در حال تکمیل ظرفیت   نیمه خصوصی  خصوصی Mr. Vahdani GRE
Workshop
پیوسته در حال برگزاری 11:30-13 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Writing
پیوسته در حال برگزاری  10-11:30 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Speaking
پیوسته در حال برگزاری

5.30-7 PM

 Monday  پیوسته در حال برگزاری Mr. Vahdani  Workshop Speaking 
پیوسته در حال برگزاری 7:10-8:40 PM  Monday   پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Writing 
در حال برگزاری

7:10-8:40 PM

Monday 99.07.14  Mr.Emadi

 Workshop

Speaking

 در حال تکمیل ظرفیت  7:10-8:40 pm Saturday  99.08.10   Mr.Emadi

Workshop

Writing 

در حال برگزاری

 7:10-8:40

PM

Saturday 99.08.03 Mr.Vahdani  Workshop Reading  
Pre- IELTS& Pre-TOEFL
در حال تکمیل ظرفیت 7:10-8:40 PM  Saturday-Wednesday  99.08.11 Mr. Ardestani Pre IELTS & Pre TOEFL 4
در حال تکمیل ظرفیت  7:10-8:40 PM  Sunday-Tuesday 99.08.27  Mr.Ardestani Pre IELTS & Pre TOEFL 6 
در حال تکمیل ظرفیت  5:30-7 pm  Saturday-Monday 99.08.19  Ms.Barati Pre IELTS & Pre TOEFL6
در حال برگزاری 5:30-7 pm Saturday-Monday 99.07.21 Mr.Emadi Upper prep 4
Upper-prep
Advanced
در حال برگزاری 5:30 – 8:30 PM Wednesday 99.07.30 Mr. Vahdani Advanced
CPE
Free discussion
  7:10 – 8:40 PM

Saturday

  Mr. Takhtravanchi

Creative Free discussion

در حال برگزاری 12-1:30 PM

Monday

99.07.07 Mr. Vahdani Movie-based Free Discussion
در حال برگزاری 10:10-11:40 AM

Monday

99.07.14 Mr. Vahdani Video Press
در حال تکمیل ظرفیت 2-3:30 PM

Thursday

  Mr. Takhtravanchi Courtroom Debate
در حال برگزاری 3:30-5 PM

Thursday

99.07.24 Mr. Vahdani Free Discussion
           
در حال برگزاری 5:30-7  PM  Wednesday 99.07.02  Ms.Salari Free Discussion 
Verbal 
Grammar 
در حال تکمیل ظرفیت 4-5:30 PM 

Thursday

99.08.08  Mr.Ameri  Grammar1
 

دریافت برنامه کلاسها

Go to top