برای دریافت اطلاعات بیشتر نشانه گر ماوس را بر روی نام دوره ها ببرید

< < Go to top

Status

Hour

Day

Start

Instructor

Course

IELTS
 حضوری 5:30-8:30 pm  Monday-Wednesday 1403/03/16   Mr.Vahdani & Mr.Emadi IELTS 
حضوری 8-9am  Saturday-Wednesday 1403/03/19 Mr.Vahdani IELTS
TOEFL
           
Workshop
 آنلاین 4:30-5:30pm   Monday  1403/03/21  Mr.Emadi  Workshop Speaking
Friday 1403/03/18 Mr.Vahdani Workshop Writing
Pre- IELTS& Pre-TOEFL
 درحال رزرو         Preparatory 1 
Advanced
 آنلاین  6:30-8pm  Wednesday  1403/02/19 Mr.vahdani  Wednesday 
Free discussion
 حضوری 3:30-5pm   Thursday 1403/01/30   Mr.Vahdani Free Discussion 
آنلاین  9:30-11am Monday 1403/01/27 Mr.Vahdani Video Press
حضوری 12-1:30 Monday 1403/02/03 Mr.Vahdani Movie