برای دریافت اطلاعات بیشتر نشانه گر ماوس را بر روی نام دوره ها ببرید

< < Go to top

Status

Hour

Day

Start

Instructor

Course

IELTS
 حضوری 5:30-8:30 pm  Monday-Wednesday 1402/12/07   Mr.Vahdani & Mr.Emadi IELTS 
حضوری 8-9am  Saturday-Wednesday 1402/12/05 Mr.Vahdani IELTS
TOEFL
           
Workshop
 آنلاین 4:30-5:30pm   Monday  1402/10/04  Mr.Emadi  Workshop Speaking
Friday 1402/12/04 Mr.Vahdani Workshop Writing
Pre- IELTS& Pre-TOEFL
 درحال رزرو         Preparatory 1 
Advanced
 آنلاین  6:30-8pm  Wednesday  1402/10/06 Mr.vahdani  Wednesday 
Free discussion
 حضوری 3:30-5pm   Thursday 1402/10/28   Mr.Vahdani Free Discussion 
آنلاین  9:30-11am Monday 1402/11/09 Mr.Vahdani Video Press
حضوری 12-1:30 Monday 1402/11/16 Mr.Vahdani Movie